EvenementOrganiseren.nl

Welke soorten zakelijke evenementen zijn er?

Zakelijke evenementen zijn er in alle soorten en maten. Sterker nog vormen van live communicatie en live marketing lijken soms niet eens meer op een evenement, maar gaan veel meer over live contact. Wie goed naar de soorten zakelijke evenementen kijkt, ziet een helder overzicht van vele tientallen verschillende events.

Zakelijke evenementen kun je in grote lijnen verdelen in twee hoofdrubrieken. Die splitsing is het makkelijkst te maken aan de hand van de doelgroep van jouw zakelijke evenement:

1. Interne evenementen

Evenementen binnen de communicatie van jouw organisatie voor de interne doelgroep

2. Externe evenementen

Evenementen voor relaties, partners, klanten, etc kortom de doelgroep buiten jouw eigen organisatie

 

Zes soorten business events

Bij het organiseren van jouw bedrijfsevenement maak je vervolgens op basis van de doelgroep, maar voor de doelstelling de keus voor het soort event. Verderop in dit artikel zul je zien dat er tig verschillende soorten zakelijke evenementen en bedrijfsevenementen zijn, maar om de tweedeling nu al vast wat verder uit te splitsen, kun je prima de categorieen van de Gouden Giraffe Event Awards aanhouden:

Beurzen
Evenementen die op de meest impactvolle/effectieve manier aanbieders en afnemers van een bepaald product/dienst, of binnen een bepaalde branche, met elkaar in contact brengen.

Brand Events
Evenementen om het merk te laden, te positioneren en/of te versterken middels een merkbeleving

Congressen & kennisevents
Evenementen waarbij kennisoverdracht centraal staat en het effect/impact dan ook zit in het aantoonbaar vergroten van kennis.

Interne Events & Teambuilding
Evenementen met een interne doelgroep gericht op cultuur- en gedragsverandering, teambuilding of perceptieverandering jegens de werkgever en/of het teamgevoel.

Relatie Events & Community Events
Evenementen die een relatie versterken, die van prospects relaties maken, of waar de community rondom het merk/bedrijf wordt uitgebreid.

PR & Mediawaarde
Evenementen die als doelstelling mediawaarde hebben, denk hierbij aan activaties, productlanceringen, openingen, etc

Nog even terug naar de verdeling interne en externe evenementen. Die onderverdeling van zakelijke events onderbouwen we als volgt, waarbij er onderaan dit artikel een zo goed als uitputtende lijst van soorten zakelijke events te vinden is:

INTERNE BEDRIJFSEVENEMENTEN:

Doelstelling interne bedrijfsfeest / personeelsfeest
Een intern bedrijfsfeest of personeelsfeest heeft een belangrijke functie in het interne communicatie- en motivatieproces. Het feest heeft als mogelijke doelstellingen:

 • (Extra) beloning;
 • bevestiging of verbetering van het werkklimaat;
 • motivatie vergroten;
 • contact/(hernieuwde) kennismaking;
 • loyaliteit en binding;
 • afscheid nemen van collega’s (pensioengerechtigden of n.a.v. reorganisatie);
 • de company pride versterken.

Kenmerken interne bedrijfsfeesten
Een informele sfeer. De deelnemers moeten zich thuis voelen. Een grondige analyse van de doelgroep is daarom zo belangrijk.

* Een bedrijfsfeest hoort onder de directe verantwoordelijkheid van de directie te vallen. De organisatie van het feest ligt vaak bij afgevaardigden van het personeel, vaak verenigd in de personeelsvereniging.

LET OP: bij interne bedrijfsfeesten krijgt u te maken met de werkkostenregeling. Om hoge naheffing van de belastingdienst te voorkomen, dient u of de verantwoordelijke in uw organisatie goed te weten wat wel en niet kan. Bestel het kennisdossier WKR en Events.

Aandachtspunten voor interne bedrijfsfeesten
Voordat een programma samengesteld kan worden, dient eerst de vorm van het feest bepaald te worden. Aandachtspunten daarbij zijn:

 • De aanleiding voor het feest
 • De collectieve en individuele beleving van het feest
 • (Ruime) gelegenheid tot onderlinge communicatie
 • Vermaken de deelnemers zichzelf? Of worden ze vermaakt?
 • De aard van de activiteiten
 • Dient er afwisseling te zijn ten opzichte van voorgaande feesten, of juist een repeteereffect?
 • Het beschikbare budget
 • De beschikbare dagdelen
 • De aanwezigheid van partners, kinderen, oud-medewerkers


Teambuilding

Een goed teambuildingsevenement zorgt voor een hechtere band tussen de collega's onderling. Dat kan letterlijk in teams, maar juist ook door de disciplines van jouw bedrijf heen. Veelal worden hiervoor activiteiten ingezet, al dan niet in combinatie met brainstorm of inhoudelijke sessies. 


Interne kennisoverdracht

Bij kennis events en congressen denk je al snel aan een diverse doelgroep, of op zijn minst extern. Maar juist het interne evenement waar kennisoverdracht centraal staat wint terrein. Het live overbrengen van kennis zorgt voor betere experts en professionals. Die kennis events kunnen ook weer in alle soorten en maten plaatsvinden: van trainingen en webinairs tot complete kennis events.


Incentive

De bonus. Na het behalen van de doelstelling, het afronden van een project, traject of proces is daar de beloning. De incentive, veel al in een reis, is een bewezen werkende beloning waar ook teambuilding om de hoek komt kijken. Toch is de incentive vooral bedoeld als levende interen beloning.

 

 • TIP: betrek uw collega's bij het proces om tot het meest passende bedrijfsfeest te komen. Kom tot interactie. Geef ze in het voortraject keuzes, invloed of neem ze op zijn minst mee in het tot standkomen van het evenement. In dat interactieve voortraject kunt u uw interne communicatie al richten op de doelstelling van het bedrijfsfeest. Ook in het natraject kunt u, door bijvoorbeeld collega's aan het woord te laten over wat het feest met hen gedaan heeft, in nieuwsbrieven of op intranet aan het woord te laten. Kortom: interactie is bij interne events van groot belang.
   
 • TIP: er bestaat ook zoiets als interne marketing. Dus waar veel externe evenementen zich richten op marketing en of relatiemarketing doeleinden, kun je die events ook omturnen voor een interne doelgroep.
   


EXTERNE BEDRIJFSEVENEMENTEN

1. Congressen, symposia, seminars, workshops

Doelstelling congressen, symposia, seminars, workshops
Bovenstaande begrippen worden vaak door elkaar gebruikt. De belangrijkste overeenkomstige doelstelling bij congressen, symposia, seminars en workshops is: kennisoverdracht in de ruimste zin van het woord. Soms gebeurt dat in eenrichtingsverkeer, soms in tweerichtingsverkeer. De wijze van overdracht, de onderwerpen en doelgroepen zijn bepalend voor de naam die je aan het evenement geeft.

Een congres is:

 • Een (meerdaagse) studiebijeenkomst waar een centraal thema door verschillende gezaghebbende sprekers wordt behandeld. Inclusief postersessies en parallelprogramma’s.
 • De uitwisseling van informatie tussen deelnemers onderling is essentieel. Congresgangers vormen meestal een internationaal gekleurd gezelschap van wetenschappers of vooraanstaande deskundigen.

Een symposium is:

 • Een korte, eendaagse studiebijeenkomst waarin een bepaald thema wordt behandeld.
 • In een forumdiscussie wordt via een podium onderling kennis uitgewisseld.
 • Een symposium kan het technische en/of wetenschappelijke hart zijn van een beurs of expositie, waar de laatste ontwikkelingen op een bepaald gebied worden besproken.
 • Een symposium wordt vaak aangevuld en verluchtigd met een expositie in de wandelgangen, vaak met een commercieel doel.
 • Bezoekers van symposia hebben meestal een academische/wetenschappelijke achtergrond of zijn experts op het gebied van het onderwerp.

Een seminar is:

 • Een eendaagse studiebijeenkomst, waarbij het ontvangen van informatie en de gelegenheid tot het stellen van vragen centraal staat.
 • Seminars zijn meestal klein van omvang. De seminarbezoekers zijn geïnteresseerd in kennis die gezaghebbende deskundigen overdragen.

Een workshop is:

 • Een eendaagse werkbijeenkomst voor kleinere gezelschappen, gericht op het overbrengen van vaardigheden of het demonstreren van producten en/of diensten.
 • Deelnemers worden vaak om zakelijke redenen uitgenodigd voor een workshop.

Goede balans tussen formeel en informeel
Organiseer je een één- of meerdages kennisoverdragend evenement, zorg dan voor een goede balans tussen formaliteit en informaliteit:

 • Het formele (zakelijke) deel heeft vanzelfsprekend een hoog, innovatief niveau en zorgt voor effectieve kennisoverdracht.
 • Het informele deel is een plezierige aanzet tot verdere discussie en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. In het informele kader past ook het verstrekken van aanvullende informatie, bijvoorbeeld door middel van informatiestands en postersessies. De informele ontmoetingen in de bekende ‘wandelgangen’ zijn vaak een essentieel en zeer gewaardeerd onderdeel. Denk ook aan actieve breakouts zodat uw gasten elkaar ook op een andere manier kunnen leren kennen.


Langetermijnplanning
De organisatie van met name meerdaagse, internationale congressen wordt vaak al jaren vóór datum opgestart. Vaak wordt er een speciale stichting voor opgericht, zodat organisatoren niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor een eventueel operationeel verlies.

Door sponsoring en donaties wordt het bijwonen van congressen voor deelnemers financieel aantrekkelijk gemaakt. Initiatiefnemers van internationale congressen in Nederland, kunnen aanspraak maken op een ruime overheidssubsidie.

Professionele Congres Organisator, PCO
Voor de organisatie van een groot internationaal congres wordt vaak de hulp van een PCO (Professionele Congres Organisator) ingeroepen.

Partnerprogramma
Als partners ook welkom zijn, stel voor hen dan een alternatief programma samen. Hoewel sommige mensen zeker belangstelling zullen hebben voor de klassieke toeristische bezienswaardigheden, zien wij de tendens juist bijzondere, niet-massale excursiedoelen te kiezen. Eén waarschuwing: check de kwaliteit van de excursie persoonlijk, en kijk daarbij door de bril van je toekomstige gasten.

 

3. Kick-off meeting / Productlancering

Doelstelling kick-of meeting / productlancering
Eenkick-off meeting is een korte, indringende presentatie met als doel de in- of externe doelgroep te informeren en te motiveren, bijvoorbeeld ter gelegenheid van:

 •  De introductie van een nieuw product.
 •  Een verkoopcampagne.
 •  De start van een incentive- of motivatieprogramma.
 •  De afsluiting van het jaar of de aanvang van het nieuwe jaar.

Een kick-off meeting is:

 • Compact. Het programma duurt maximaal twee uur. De doelstellingen worden indringend en helder gepresenteerd, zodat de toehoorders geconcentreerd informatie kunnen opnemen.
 • De kick-off onderscheidt zich van andere evenementen door het zakelijke karakter.
 • Aansluitend op het officiële gedeelte volgt het traditionele hapje en drankje (zodat informatie verwerkt kan worden, en ideeën uitgewisseld). Er ligt een mooie uitdaging om dit in andere vormen te gieten of op zijn minst in een vervolgtraject terug te laten komen.
 • Soms benadrukt een origineel feest na afloop nog eens de doelstellingen. Maar de boodschap van de kick-off mag daarbij niet vergeten worden.

Inhoud van een kick-off meeting
De inhoud is sterk afhankelijk van de doelstelling. Meestal komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een terugblik: sociaal, financieel of marketingtechnisch. Deze review dient als aanloop voor de eigenlijke aftrap, de preview: een blik op de toekomst met nauw omschreven doelstellingen en/of budgetten.
 • De corporate identity of corporate pride dient nadrukkelijk merkbaar te zijn tijdens de hele presentatie. De aanwezigen worden bewust beïnvloed en gestimuleerd.
 • Altijd geldt: de functionaliteit van de informatieoverdracht is het hoofddoel.

De inhoudelijke presentatie zal grotendeels door de directie en/of het management worden gehouden. Eventueel op onderdelen bijgestaan door externe deskundigen.

Een kick-off meeting krijgt impact wanneer:

 • Er goede audiovisuele ondersteuning is van de stroom informatie.
 • De causeurs welsprekend zijn.
 • Korte, flitsende en entertainende acts afgestemd zijn op het programma. Daarom worden veel kick-off bijeenkomsten in theaterzalen gehouden.
 • ‘Ruis’ geminimaliseerd wordt. Ruis wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld slechte stoelen (rugpijn), saaie causerietjes, geluiden van buitenaf.


Eventueel kunnen ontspannende rustpauzes worden ingelast, om daarna in volle vaart door te kunnen gaan.

Een kick-off meeting is dé gelegenheid om partners bij het onderwerp te betrekken. Dat heeft wel consequenties voor de inhoud: de informatie dient gepopulariseerd te worden. Dat betekent niet zozeer ‘eenvoudig’, maar ‘anders’. Effectvol zal het zeker zijn; grote kans dat na afloop thuis over het onderwerp nagepraat wordt.

4. Bedrijfsopeningen

Doelstellingen bedrijfsopeningen
Nieuwbouw is een goede aanleiding voor het organiseren van activiteiten voor de doelgroep(en). In het bijzonder voor:

 • Afnemers
 • Toeleveranciers
 • Betrokkenen bij de bouw
 • Personeel
 • Pers
 • Omwonenden
 • Plaatselijke vip’s
 • Overheid
 • Ministeries
 • Bonden

Aanleiding tot lintjes knippen en feestelijkheden zijn weliswaar de bouw en feitelijke verhuizing, maar de achterliggende gedachte is zuiver zakelijk, namelijk:

 • Streven naar meer naamsbekendheid.
 • Versterken van de relatie met klanten.
 • Vertrouwen uitstralen in de toekomst.
 • Imagobevestiging of verbetering.
 • Personeelsmotivatie.
   
 • Activiteiten rond nieuwbouw vinden altijd in of in de directe omgeving van het nieuwe pand plaats. U nodigt dus eigenlijk uw relaties bij u 'thuis' uit. Het is de kans om ze één te laten worden met uw bedrijf. En let op, met alleen een lintje doorknippen maakt u weinig indruk. Kies voor creatieve en onvergetelijke beleving en het effect van bovenstaande doelstellingen zal groter zijn.

Aanleidingen voor een feest rondom bedrijfsopeningen:

 • Aanbesteding werk;
 • eerste paalslag;
 • bereiken hoogste punt;
 • verhuizing;
 • officiële opening.

De aanleiding bepaalt natuurlijk de gekozen vorm:

Aanbesteding werk

 • Vaak een korte plechtigheid rond de ondertekening van het contract met de directie van het bedrijf en de aannemer. Met een goede maaltijd tot besluit.

Eerste paalslag

 • Een officiële bijeenkomst onder informele omstandigheden. De bijeenkomst bestaat uit een officieel gedeelte (toespraken) en een informeel gedeelte (de feitelijke paalslag). Variant: de eerste steenlegging. Aanwezig zijn meestal het management van het bedrijf en de aannemer, de eregast die de feitelijke handeling verricht, pers, vertegenwoordigers van plaatselijke overheden en soms het voltallige personeel.

Bereiken hoogste punt

 • Een informele bijeenkomst in aanwezigheid van direct betrokkenen bij de bouw: het plaatsen van de vlag in de nok en consumptie van het traditionele pannenbier.

Verhuizing

 • Een informele bijeenkomst met het personeel en bijvoorbeeld oude en nieuwe buren.

Officiële opening
Een officiële opening bestaat uit een aantal bijeenkomsten. Vaak een combinatie van de volgende mogelijkheden:

 • Officiële openingsbijeenkomst voor personeel.
 • Open huis voor personeel.
 • Open huis voor externe doelgroepen.
 • Intern bedrijfsfeest voor personeel.
 • Receptie voor externe doelgroepen.
 • Product/dienstenpresentatie voor externe doelgroepen.
 • Bedrijfspresentatie voor externe doelgroepen.

5. Presentaties van producten, diensten en bedrijven
Bij de introductie van nieuwe producten, diensten of oprichting van bedrijf, is een presentatiebijeenkomst onmisbaar. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De herintroductie van (vernieuwde en verbeterde) producten.
 • Verkoopstimulering of herpositionering van een product of dienst.
 • Profilering van een betrekkelijke nieuwkomer in een marktsegment.
 • Bij een presentatiebijeenkomst is er direct contact tussen marktpartijen. De zakelijke presentaties zijn daarom van hoge kwaliteit.
 • De productpresentatie moet in harmonie zijn met de overige communicatie-uitingen.
 • Er moet een samenhang zijn tussen het product of de dienst en de vorm waarin de presentatie is gegoten.

Vorm
Een productpresentatie moet op de eerste plaats motiverend zijn. Ruimte in het programma voor ontspanning en entertainment bevordert maximale aandacht voor de presentatie, en dus voor het product.
Essentieel bij de invulling van het programma is het bedrijfseigene, het karakter van de onderneming. De presentatie onderstreept en accentueert het imago van het bedrijf.

Vorm van product- en dienstpresentaties
Producten zijn tastbaar en kunnen op verrassende en indringende wijze gepresenteerd en gedemonstreerd worden. Bij voorkeur is het product live aanwezig. Bij de presentatie van diensten is dat natuurlijk niet van toepassing. Deskundige sprekers, audiovisuele hulpmiddelen en een ludieke setting bieden dan uitkomst.

Locatie van een product-, dienst- en bedrijfspresentaties

 • Sommige producten/diensten/bedrijven kunnen prima in het eigen kantoor- of productiepand worden gepresenteerd. Eventueel, bij ruimtegebrek, met een partytent buiten erbij.
 • Presentaties buitenshuis zijn ook goed mogelijk; een mobiele of een vaste locatie. Wil je de doelgroep letterlijk tegemoet komen, dan is een mobiele locatie, in de vorm van een schip of expobiel, een praktische oplossing. Kies bij een vaste locatie voor een plek die aansluit bij het product of de wijze van presenteren.
 • Worden producten in het buitenland geïntroduceerd, dan is de sfeer incentive-achtig. Kiest het bedrijf een buitenlandse locatie, dan speelt het associatieve effect een nog belangrijkere rol.

6. Relatieversterkende bijeenkomsten
Op de lijst marketingcommunicatiemiddelen staat het onderhouden van de goede banden met zakelijke relatie bovenaan. Primair doel van een relatieversterkend evenementen: het onderstrepen van gewaardeerde relaties en het onderhouden van contact.

Een relatieversterkend evenement:

 • Veel ruimte voor informeel contact, zowel tussen leverancier en relatie, als tussen relaties onderling. Een professionele setting en uitstraling en luxe sfeer. Wat betreft die luxe: er moet wel een goed evenwicht zijn tussen ‘verwennen’ en ‘beïnvloeden’.
 • Er dienen voldoende mensen van het gastbedrijf aanwezig te zijn die zich over de relaties kunnen ontfermen. Belangrijk: deze mensen zijn een gesprekspartner voor de gasten, en moeten dus van hetzelfde ‘niveau’ zijn.
 • De keuze wel of geen partners van relaties uit te nodigen hangt af van het doel van de bijeenkomst, en van de vorm.
 • Overweeg bij het kiezen van een locatie of één of meerdere centrale bijeenkomst(en) houdt of een aantal regionale bijeenkomsten. Fiscaal gezien is het voor beide partijen interessant een zakelijk item in het evenement te verwerken.

Vorm

Globaal gezien zijn er 2 soorten relatiebijeenkomsten:
1. Informele bijeenkomsten/activiteiten, waarbij niet over zaken wordt gesproken;
2. formele bijeenkomsten/activiteiten, met een zakelijk en een informeel gedeelte.

1. Informele bijeenkomsten/activiteiten
Dit zijn activiteiten als:

 • Periodieke zakenborrel.
 • Bijwonen van belangrijke culturele en sportieve manifestaties in binnen- en buitenland.
 • Sponsoren of organiseren van culturele en sportieve manifestaties en daarbij relaties uitnodigen.
 • Beoefenen van populaire ‘relatiesporten’ zoals golfen, kleiduivenschieten, zeevissen, zeilen of terreinrijden.

Het is aan te bevelen tijdens deze informele ontmoetingen niet openlijk op zaken uit te zijn. Een goede follow-up na afloop biedt meer zakelijke scoringskansen.

2. Formele bijeenkomsten/activiteiten
Dit zijn activiteiten als:

 • Bijeenkomsten met zakelijke tussenpersonen of dealers.
 • Bedrijfsbezoeken aan vestigingen in binnen- en buitenland.
 • Congressen/symposia over nieuwe producten/diensten of nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Productintroducties.

Bijeenkomsten met zakelijke tussenpersonen of dealers
Tijdens een zakelijke bijeenkomst worden relevante zaken over het bedrijf en de producten besproken. Vaak worden prijzen of onderscheidingen uitgereikt. Omdat er een zakelijke band is tussen producent en afnemers, hebben beide partijen belang bij de bijeenkomst. De autobranche, de verzekeringswereld, oliemaatschappijen en producenten van kantoorapparatuur organiseren vaak dealerbijeenkomsten.

Bedrijfsbezoeken
Onder de vlag van een bedrijfsbezoek wordt vaak een beloningsreis aangeboden aan belangrijke relaties. Zo’n bezoek aan een binnenlandse of buitenlandse vestiging wordt opgeluisterd met een informeel, recreatief programma.


Evenement Organiseren.nl heeft een zo goed als compleet overzicht aan allerhande soorten evenementen op een rij gezet. Alle soorten evenementen zijn clickable, waarmee je op de landingspagina van dat soort zakelijk event terecht komt:

 • Aandeelhoudersvergadering
  Een aandeelhoudersvergadering is een mooie gelegenheid om een visitekaartje af te geven en betrokkenheid bij het bedrijf te creëren. Een aandeelhoudersvergadering is dan ook allesbehalve een verplicht nummertje. Sloop de routine er uit en denk creatief.
   
 • Bedrijfsfeest
  Een bedrijfsfeest is net even wat anders dan een bedrijfsuitje of een personeelsuitje. Een bedrijfsfeest is de gelegenheid bij uitstek het gevoel van trots en saamhorigheid te vergroten. Heb aandacht voor het complete traject, van het versturen van de uitnodiging tot en met het natraject.
   
 • Bedrijfsuitje
  Op zoek naar een leuk bedrijfsuitje? Dat is meer dan samen eten en drinken. Een spannend spel met collega's, een leuke activiteit of het ultieme teambuilding uitje? Met welk team dan ook, dan gaan we echt aan teambuilding doen.
   
 • Beurs
  Een van de veelvoorkomende beurzen is de vakbeurs. Op een vakbeurs worden producten, trends en ontwikkelingen getoond binnen dat vakgebied. Tijdens de beurs worden potentiële klanten aangesproken en worden producten en diensten verkocht.
   
 • Citygames

  Citygames zijn trending. Het biedt een eigentijdse speelse manier om de stad te leren kennen. Er zijn in korte tijd veel verschillende concepten ontwikkeld. Inmiddels zijn er in elke stad wel citygames te vinden. Met de games wordt veel gebruik gemaakt van GPS-tools. Citygames zijn geschikt als een bedrijfsuitje of als personeelsfeest. Het zijn actieve uitjes. Met deze activiteiten versterk je de teamgeest en de trots op het bedrijf.  

 • Congres / Seminar
  Om een goed congres neer te zetten, moet je veel regelen. Dat gaat van het bepalen van de doelgroep tot het sluitend maken van de begroting en van het boeken van sprekers tot een goede deelnemersregistratie.
   
 • Dinnershow
  Als het gaat om relatiemarketing dan is een dinnershow een geweldig instrument. Het is tevens een leuk bedrijfsuitje. Een dinnershow biedt vaak mogelijkheden voor maatwerk voor jouw doelstellingen. Zo kun je vaak met weinig moeite iets inhoudelijks koppelen aan een geweldig avondje uit.
   
 • Duurzaam en ecologisch
  Elke organisatie met enig besef van verantwoordelijkheid bekommert zich om duurzaamheid. Hoe kunnen we de footprint van ons evenement minimaliseren? Vaak is er simpel winst te behalen door de afvalstroom tot een minimum beperken en door milieuvriendelijke materialen te gebruiken. Door slim te cateren kan er bespaard worden op waste, op de hoeveelheid eten en drinken dat niet geconsumeerd wordt en uiteindelijk in de afvalbak belandt.
   
 • Feestavonden
  Een feestavond is een geweldige manier om collega's nader tot elkaar te brengen en zo de teamgeest te versterken. Een vrolijke sfeer, een hapje, een drankje en muziek zijn de basis voor een geslaagde feestavond. Ook voor een externe doelgroep kan een feestavond een doelstelling in lijn met relatiemarketing invullen.
   
 • Fun op het water
  Water heeft een magische aantrekkingskracht. En echt niet alleen op kinderen. Water is een uitstekend ingrediënt voor een geslaagde outdoor activiteit, bedrijfsuitje of personeelsfeest.
   
 • Incentive
  De incentive is vrij vertaald en kort door de bocht 'een beloning'. In veel gevallen is de incentive binnen het bedrijfsleven een reisje na het bereiken van een doelstelling.
   
 • Jubileumviering
  Het is de ideale aanleiding voor een evenement met een achterliggend doel: het jubileum. Rondom het zoveel jarig bestaan van jouw bedrijf kun je actuele doelen, vraagstukken of uitdagingen koppelen aan het jubileumevenement.
   
 • Kick-off
  Een kick-off evenement is het begin van een nieuwe periode. Met een gedegen voortraject kan dat live moment een hele sterke boost geven aan een vervolgtraject en zelfs gedragsverandering veroorzaken.
   
 • Klantendag
  Een klantendag kan zo veel meer zijn dan een dag om klanten te fêteren. Klanten vinden het ook erg interessant om een kijkje te krijgen in het bedrijf, het verhaal achter het bedrijf te beleven of met kennis en toegevoegde waarde weer naar huis te gaan.
   
 • Kookworkshops
  Kookworkshops zijn naast een leuk en smakelijk uitje ook ideaal om de verhoudingen binnen een team bloot te leggen of om verdekte leidinggevenden boven te zien borrelen...
   
 • Kunst en cultuur
  Een trend? Een hype? Het is in ieder geval een ontwikkeling die we steeds vaker in allerlei combinaties terug zien komen: zakelijke evenementen in combinatie met kunst en cultuur.
   
 • Netwerkevenement / receptie
  De wereld van netwerkevenementen en recepties is aan nogal wat veranderingen onderhevig. Het is dan ook zonde om jouw gasten een ruimte in te sturen and that's it...Gebruik netwerkconcepten, technische tools, apps, kortom maak netwerken effectief!
   
 • Open dag
  Een open dag van een bedrijf of organisatie biedt de ongekende kans om diverse doelgroepen het bedrijf, de mensen achter bedrijf en het verhaal achter de organisatie letterlijk te laten beleven. Daar ligt een prachtige kans voor een slim concept.
   
 • Opening
  De opening van je bedrijf of pand is het ultieme moment om jouw bedrijf voor het eerst echt tot leven te laten komen. Dat kan voor verschillende doelgroepen op verschillende momenten of met een groot allesomvattend evenement.
   
 • Persconferentie
  De persconferentie. Dat kan heel standaard: een ruimte, een tafel, microfoon, media in de zaal en vertellen maar. Maar ook hier zit een prachtige uitdaging. Een persconferentie vol beleving, ondervinden en WOW-momenten, die blijft beter hangen.
   
 • Personeelsfeest
  Een personeelsfeest is een moment waar veel medewerkers naar uit kijken. Een personeelsfeest of een bedrijfsuitje is een gelegenheid waarbij je je collega's ook eens van een andere kant leert kennen. Een personeelsfeest is een kans om de teamspirit te verbeteren en indirect aan teambuilding te doen.
   
 • Productpresentatie
  Bij een productpresentatie staat het product centraal. Alles is er op gericht het product van alle kanten te belichten. Vaak is het doel om begeerte op te wekken en de kooplust aan te jagen. Dat is echter lang niet altijd zo. Zeer krachtige en inspirerende voorbeelden van productpresentaties zijn de lanceringen van nieuwe Apple-producten. Voormalig CEO Steve Jobs toonde zich een meester in productpresentaties.
   
 • Spel en ontspanning
  Spel en ontspanning is natuurlijk een breed begrip. Je denkt wellicht gelijk aan een avondje karten of bowlen. Maar onder de noemer spel en ontspanning valt zoveel meer. Er zijn tallozen locaties die nog veel meer verschillende concepten in petto hebben. Ook avondjes uit die net even wat origineler zijn dan dat avondje bier en bitterballen op de bowlingbaan.
   
 • Sportief actief
  Sportief actief is helemaal van deze tijd. Even in de benen of echt actief tijdens een avontuurlijke outdoor activiteit, het kan allemaal. Ook tijdens een symposium of congres is het heerlijk even sportief actief te zijn, waarna je weer de rust en de concentratie hebt om kennis en informatie op te nemen tijdens lezingen en presenaties.
   
 • Symposium
  Een symposium, ook wel een wetenschappelijk congres of wetenschappelijke conferentie genoemd, is een bijeenkomst van wetenschappelijk onderzoekers, veelal met meerdere sprekers.
   
 • Teambuilding en trainingen
  Teambuilding is een niet te onderschatten event. Er zijn tal van activiteiten, zowel indoor als outdoor, die helpen de onderlinge band tussen teamleden te versterken. Welke soort teambuilding je kiest is afhankelijk van de aard van je bedrijf en zeker ook van de samenstelling van je team.
   
 • Vergadering
  Een vergadering klink stoffig en saai. Een bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om te overleggen en afspraken te maken hoeft echter helemaal niet vervelend te zijn. Een beetje organisator vindt de juiste locatie. De juiste plek geeft al energie en inspiratie.
   
 • Winteractiviteiten
  Een bedrijfsuitje of teamuitje of een relatie evenement in de sneeuw werkt altijd. Met een winteractiviteit zit toch een beetje opgesloten op de berg
   
 • Workshops
  Een workshop (Engels voor "werkplaats") is een educatie activiteit waarin actieve deelname een belangrijke rol speelt. De workshop kan zich over een of meer dagen uitstrekken of ingepast worden als breakouts van een groter evenement.

Aanmelden nieuwsbrief

Wil je ook elke week een update ontvangen vul hieronder dan je naam en e-mail adres in.

x